1926 — powstanie Towarzystwa Przyjaciół Gimanazjum Żeńskiego im. Emilji Plater w Warszawie, ul. Mazowiecka 12.

1929 — ufundowanie Sztandaru Szkoły.

1933 — zakupienie terenów w Zalesiu Dolnym (Aleja Brzóz), które nazwano: „Osiedle Platerówka – im. Emilji Szteinbokówny”, (pod tą nazwą zakupiony tere figuruje w Księgach Wieczystych).

1934 – 1937 — budowa obiektu Szkolnego na zakupionym terenie, gdzie od 1938 roku odbywały się zajęcia szkolne w czasie sesji wyjazdowych.

1939 – 1945 (do stycznia) — działalność konspiracyjna, uczestnictwo w organizowaniu tajnego nauczania, udostępnianie mieszkań, wspomaganie finansowe grona pedagogicznego i uczestników kompletów.

1945 (wiosna) — uczestnictwo w pracach organizacyjnych umożliwiających rozpoczęcie nauki w posiadanym przez Stowarzyszenie obiekcie „Osiedle Platerówka” w Zalesiu Dolnym.

1946 czerwiec — aktualizacja wpisów w księgach wieczystych, dokonanie wymaganych opłat w Zbiorach ksiąg hipotecznych. Pierwszy powojenny Zjazd przedwojennych i okupacyjnych wychowanek Gimnazjum Im. E. Plater w Warszawie – obecnie tzw. „Seniorek”.

1946 – 1950 — kontynuowanie działalności i dostosowywanie się do istniejących przepisów w zaistniałej sytuacji politycznej, we współpracy z dyrektorką Szkoły Emiljią Szteinbokówną. Wspomaganie i udział w pracach organizacyjnych i działalności Szkoły.

1950 – 1957 — starania o rehabilitację dyrektorki Szkoły E. Szteibokówny – założycielki Stowarzyszenia, usuniętej w 1950 roku ze Szkoły, pod sfingowanym pretekstem.
Starania uwieńczone sukcesem i nadaniem Krzyża Kawalerskiego Polonia Restituta.

1967 — Likwidacja „Platerówki” (w wyniku abercji politycznej) narzuca konieczność dostosowania nieoficjalnej działalności Stowarzyszenia, do istniejących możliwości w zaistniałych warunkach polityczno społecznych.
Ustawy ograniczają powstawanie i działanie organizacji społecznych, brak możliwości dotychczasowych spotkań na terenie Szkoły. Przez szereg kolejnych lat działamy jednak dalej.
„Seniorki” spotykają się i prowadzą działalność korzystając z pomieszczeń i „parasola” Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Wychowankowie i absolwenci powojennej „Platerówka” organizują spontanicznie spotkania koleżeńskie oraz w ramach nieoficjalnego „Koła Absolwentów”. Uczestniczą w Mszach rocznicowych na terenie Warszawy, często z historycznym sztandarem (na którym widnieje orzeł w koronie), co naraża ich na liczne szykany i akty przemocy. Koniecznym staje się ukrywanie sztandaru.
Dokumentacja „Platerówki” uległa zniszczeniu, koniecznymi i pilnym było odtworzenie list wychowanków, zbieranie adresów i materiałów historycznych.

1979 — uroczyste odsłonięcie ufundowanej tablicy pamiątkowej w Warszawie, na budynku przy ul. Mazowieckiej 12, poświęconej Szkole i przełożonej – dyrektorce .Emilii Szteinbokównej.

1979 – 1984 — prowadzono dalsze nawiązywanie kontaktów z przedwojennymi i powojennymi wychowankami i absolwentami Szkoły. Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania Zjazdu.

1984 9 czerwca — Pierwszy Zjazd powojennych wychowanków i absolwentów „Platerówki”, na terenie Szkoły w Zalesiu Dolnym. W Zjeździe uczestniczyło około 450 osób i oczywiście nasze „Seniorki”.

1984 – 1994 — Zbieranie funduszy na renowację historycznego Sztandaru Szkoły, (organizowanie bali, pikników, spotkań, wydanie tzw. “cegiełek”).
Renowacja historycznego Sztandaru w specjalistycznej Pracowni Ochrony Zabytków.

1994 11 czerwca — Drugi Zjazd powojennych wychowanków i absolwentów „Platerówki” w Zalesiu Dolnym.

1995 3 maja — uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Zalesiu Dolnym, na budynku Szkoły „Platerówki” przy Al. Brzóz 26.

2001 — zgłoszenie formalne do władz Miejskich w Piasecznie, (działającego od lat w ramach nielegalnego Stowarzyszenia) Koła Absolwentów i Wychowanków byłego Gimnazjum i Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym.

2001 – 2002 — dalsze działania zmierzające do urzeczywistnienia odrodzenia „Platerówki” i przywrócenia Szkole im. Emilii Plater.

poszukiwania i gromadzenie dokumentów prawnych Szkoły i Stowarzyszenia, takich jak: dokumenty Sądowe, księgi wieczyste, dokumenty pożyczek bankowych, ubezpieczeń nieruchomości itp.
wystąpienia do Władz Miejskich, Powiatowych i Oświatowych
zbieranie podpisów społeczności Zalesia Dolnego i okolic, na listach motywacyjnych, wspierających reaktywowanie Szkoły im. E. Plater
przygotowywanie dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia
publikacje prasowe, odczyty spotkania, przypominające historię Szkoły, profesorów i absolwentów
zacieśnianie życia koleżeńskiego (spotkania towarzyskie, wycieczki np. „ciuchcia Plater”, „Zimne Doły” itp., bal sylwestrowy, zabawy karnawałowe)
od 2001 roku, wprowadzenie tradycji spotkań poszczególnych roczników maturalnych, w 50-tą rocznicę uzyskania matury – „złote matury”
wprowadzenie tradycji spotkań świątecznych: „wspólny opłatek”, „wspólne jajeczko”,
powstaje Kronika spotkań i uroczystości.

2002

28 lutego wystąpienie przedstawiciela Koła Absolwentów na Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego o nadanie Zespołowi Szkół Nr 2 imienia Emilii Plater i reaktywowanie gimnazjum.
stała współpraca z dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim w działaniach mających doprowadzić do reaktywowania „Platerówki”

podjęcie Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego o nadaniu Zespołowi Szkół nr 2 imienia Emilii Plater i utworzeniu klas o profilu Liceum Ogólnokształcącego

13 listopada uroczystość nadania Szkole im. Emilii Plater, przekazanie Sztandarów: historycznego z 1926 roku i nowego, Szkolnego, w ufundowaniu którego uczestniczyło również Stowarzyszenie. (Historyczny, leciwy staruszek, nie będzie w stanie podołać trudom reprezentowania Szkoły na wszelkich uroczystościach).

2003 styczeń — uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS0000147327) o działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym, kontynuującego działalność i podtrzymującego cele, prawa i obowiązki, zarejestrowanego w 1926 roku Towarzystwa Przyjaciół Szkoły.

2004 styczeń — wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Powiatu Piaseczyńskiego z wnioskiem popierającym rozbudowę Zespołu Szkóoł im. E.Plater,

powołanie Społecznego Komitetu rozbudowy Szkoły
opracowanie (bezinteresowne) przez absolwenta Szkoły, Leszka Kolińskiego koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy Szkoły, wraz z zestawieniem kosztów (projekt ten niestety nie mógł być zrealizowany z uwagi na inną koncepcję przewidywaną przez Władze Powiatu).
udział w zorganizowaniu tematycznego festynu majowego (moje pasje), na terenie Platerówki i przygotowanie ekspozycji „trofea i akcesoria myśliwskie”
opracowanie karty informacyjnej o Stowarzyszeniu, umieszczonej na stronie internetowej Szkoły (Przyjaciele)
sierpień – opracowanie i założenie samodzielnej strony internetowej Stowarzyszenia.

2005 — udział w organizacji i liczne uczestnictwo w uroczystości na terenie Szkoły (dawnej „Platerówki”) w dniu 11 czerwca, która obejmowała:

wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej
nadanie tytułów honorowych członków Stowarzyszenia, które otrzymały następujące osoby: dyr. W.Polkowski, Ks.kan. I. Jędryczka. Dyr. M. Łukasiak-Zamojska
wręczenie aktów przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia absolwentów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego, roczniki 2004, 2005.
III Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkoły,
Uroczystość ta odbywała się w 140-tą rocznicę założenia Pensji Matyldy Karwowskiej. W 86-tą
rocznicę nadania Pensji miana Państwowego Gimnazjum i Liceum im. E.Plater. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta i Powiatu Piaseczno oraz liczne grono przedwojennych i powojennych wychowanków i absolwentów Szkoły.
opracowanie i premiera filmu „Kochna Stara Buda”
ufundowanie (kolejne) dwóch nagród i wręczenie najlepszym uczniom wytypowanym przez Szkołę
organizacja tradycyjnych spotkań świątecznych, karnawałowych, złotych matur, pikników itp.
umożliwienie uczestnictwa „platerówkowiczom” w specjalistycznych czterech wycieczkach zagranicznych (organizowanych i prowadzonych prze jedną z absolwentek „Platerówki”).

2006

luty, zorganizowano „platerówkowy” kulig w Lasach Chojnowskich
udział w organizacji i uczestnictwo w uroczystości otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej
ufundowanie ze składek członkowskich i dodatkowo zebranych funduszy prezentu w postaci: 20 kompletów sportowych dla dziewcząt, 30 kompletów sportowych dla chłopców, 30 par getrów, 10 kompletów dla dziewcząt na występy artystyczne (przekazane w czasie uroczystości otwarcia sali gimnastycznej)
zebranie informacji o miejscach pochówku profesorów, wychowanków i absolwentów Szkoły. Wykonano plany cmentarzy w Piasecznie, Jazgarzewie, Powązkach, Bródnie i w Laskach, z zaznaczeniem tych miejsc
tradycyjnie zapalono na grobach znicze z naniesionym logo „Platerówki” tzw. „Emilki”
pokryto koszty renowacji grobu prof. Brony w Jazgarzewie (połowa kosztów wykonanych prac została pokryta ze składek członkowskich, połowa przez jedną z absolwentek „Platerówki”, na której wniosek te prace podjęto)
zorganizowanie tradycyjnych spotkań świątecznych, karnawałowych, pikników, złotych matur itp.
umożliwienie „platerówkowiczom” i ich rodzinom udziału w specjalistycznych, pięciu wycieczkach zagranicznych
tradycyjnie ufundowano nagrody, dla dwóch najlepszych uczniów wytypowanych przez Szkołę
opracowano informacje prasowe, dla miejscowych wydawnictw, o niektórych imprezach, organizowanych przez Stowarzyszenie.

2007

organizacja tradycyjnych spotkań świątecznych, karnawałowych, pikników, spotkań towarzyskich, wyjazdów zagranicznych (7 wycieczek), złotych matur, prowadzenie strony internetowej (z pokrywaniem koniecznych opłat)
stała współpraca ze Szkołą
opracowywanie i dalsze zbieranie materiałów do wydania historii Szkoły
ufundowanie kolejnych nagród dla dwóch najlepszych uczniów wytypowanych
o przez Szkołę
prowadzenie Kroniki
tradycyjne odwiedzanie cmentarzy, zapalenie zniczy z „Emilkami” na grobach profesorów, koleżanek i kolegów, uporządkowanie grobów zaniedbanych
rozpoczęcie nowej tradycji spotkań w 40 lecie uzyskania matury (rozpoczął rocznik maturalny 1967 roku)
opracowanie i przekazanie do druku rozdziału „Historia Gimnazjum i Liceum im. E.Plater w latach 1945-1967” do wydawanej książki (opracowanie zbiorowe) „Zalesie Dolne moje miejsce na ziemi”.

Irena Praczówna-Krowicka (mat 1953)